สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

จาก 8000 บาท
เงินเดือน
จาก 8%
อัตราดอกเบี้ย
จาก 20 ปี
อายุ

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สินเชื่อที่ช่วยประชาชน 2022/2565

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเป็นการขอสินเชื่อ ของธนาคารออมสินโดยจะให้เงินทุนเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพหรืออาจจะเป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน บางครั้งผู้กู้อาจจะเอาไปใช้ในการชำระหนี้ก็ได้ซึ่งสินเชื่อประเภทนี้ จะเป็นการให้เงินทุนที่ผู้กู้สามารถนำเงินไปใช้ได้ตามความต้องการแต่จะต้องไม่ใช้ในการปิดบัญชีที่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคาร และเงินกู้ประเภทนี้ ไม่สามารถใช้ในการซื้อสลากออมสินได้เช่นกัน เพราะทั้งสองอย่างนี้ไม่อยู่ในเงื่อนไขที่ทางธนาคารจะให้เงินทุนในการหมุนเวียนประกอบธุรกิจได้ หากผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนสามารถทำการสมัครกู้ยืมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

รายละเอียดสำหรับสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

สำหรับจำนวนเงินที่ผู้กู้สามารถกู้เงินในสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนได้จะอยู่ที่รายละ 200,000 บาทโดยจะรวมกับเงินกู้คงเหลือทุกประเภทตามสัญญาเดิมและจำนวนกู้ในครั้งใหม่จะต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อคน ส่วนอัตราดอกเบี้ยของโครงการธนาคารประชาชนเป็นไปตามที่ธนาคารออมสินได้กำหนดไว้ หากผู้กู้ไม่มีการผิดชำระหนี้ก็สามารถได้ดอกเบี้ยตามที่ธนาคารกำหนด

จุดเด่นของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

  • เพื่อใช้ในการเงินทุนในการประกอบธุรกิจต่างๆ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในทางธุรกิจหรืออาจจะเอาไปลงทุนเปิดธุรกิจใหม่ซึ่งผู้กู้สามารถนำเงินไปใช้ได้ตามความต้องการ
  • การขอสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน เพราะทุกอย่างจำเป็นต้องใช้เงิน หากไม่มีเงินอาจจะเกิดปัญหาที่ตามมาอีกมากมาย 
  • บางคนอาจจะใช้ในการชำระหนี้สินอื่นๆ เช่น หนี้สินจากบัตรเครดิต, หนี้สินที่ไปกู้ยืมมาจากเพื่อนฝูง หรืออาจจะเป็นการไปกู้หนี้นอกระบบซึ่งในส่วนนี้สามารถนำเงินที่ได้ไปปิดบัญชีได้เลย

ระยะเวลาในการชำระเงินคืนของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

  1. ถ้าผู้กู้เงินกู้ระยะสั้น ทางธนาคารออมสินจะมีการทบทวนวงเงินทุกปี
  2. เงินกู้ระยะยาว เป็นการกู้เงินตั้งแต่ 36 งวดจนไปถึง 96 งวดซึ่งระยะเวลาการชำระหนี้จะแตกต่างกันออกไป คือ ผู้กู้ได้ทำการกู้เงินไม่เกิน 50,000 บาทจะให้กู้เงินที่ไม่เกิน 36 งวดหรือคิดเป็น 3 ปี, ผู้กู้ได้ทำการกู้เงินตั้งแต่ 50,001 – 100,000 บาทจะให้กู้เงินที่ไม่เกิน 60 งวดหรือคิดเป็น 5 ปี, ผู้กู้ได้ทำการกู้เงินตั้งแต่ 100,001 – 200,000 บาทจะให้กู้เงินที่ไม่เกิน 96 งวดหรือคิดเป็น 8 ปี
  3. ถ้าผู้กู้เงินชำระเงินคืนล่าช้ากว่าระยะที่เขียนมาข้างต้น จะต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกัน ถ้าใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันเต็มวงเงินจะให้กู้เงินได้ไม่เกิน 96 งวดหรือ 8 ปี, ใช้หลักประกันทางธุรกิจค้ำประกันจะให้กู้เงินได้ไม่เกิน 60 งวดหรือคิดเป็น 5 ปี

การชำระเงินคืนจะเป็นการชำระเงินในทุกเดือนโดยจะชำระเงินทั้งเงินต้นรวมดอกเบี้ยเข้าไปแล้วด้วย ส่วนอัตราดอกเบี้ยทางธนาคารจะคิดแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งหากผู้กู้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนจ่ายมากกว่าครึ่งหนึ่งแล้วสามารถขอกู้เงินวงเงินใหม่ได้

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

จาก 8000 บาท
เงินเดือน
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย
จาก 20 ปี
อายุ
จาก 6000 บาท
เงินเดือน
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย
จาก 18 ปี
อายุ
ไม่มีกำหนด
เงินเดือน
ไม่มีดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย
จาก 18 ปี
อายุ