สนใจกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อใช้ในการกู้เงินเรียน และสามารถเช็คหนี้ กยศด้วยเลขบัตรประชาชนผ่านแอพ หรือหากไม่จ่ายกยศกี่ปีโดนฟ้อง

ระบบกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาดิจิตัล ปี 2565

ข่าวดีในปี 2565 ของนักเรียน นักศึกษา ที่มุ่งมั่นตั้งใจเรียน เพื่อจะได้กลายเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเศรษฐกิจไทย และเพื่อยกระดับการศึกษาไทยให้ได้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยมีระบบกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิตัล ( Digital Student Loan : DSL ) ซึ่งมีระบบรองรับการกู้เงินเรียน ออกเป็น 4 ลักษณะ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป

ระบบกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิตัล

เป็นการปรับโฉมการกู้เงินเรียนด้วยระบบใหม่ เพื่อความสะดวก และรวดเร็วกว่าเดิม ลดขั้นตอนเอกสาร ด้วยการจัดการที่ง่ายขึ้นด้วยระบบดิจิตัล

ระบบกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาดิจิตัลของผู้ขอกู้

 1. การลงทะเบียนแบบออนไลน์ และยื่นเรื่องขอกู้เงินเรียน
 2. สามารถติดตามสถานะการกู้เงินเรียน พร้อมด้วยระบบการแจ้งเตือนแบบอัตโนมัติ
 3. มีการอัปเดทสถานภาพทางการศึกษา และประวัติส่วนตัว ได้ด้วยตัวเอง
 4. ตรวจสอบข้อมูลบัญชีรับโอนเงิน และสามารถตรวจสอบยอดหนี้ได้ผ่านแอพพลิเคชั่น กยศ.Connect

ระบบกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิตัลสำหรับสถานศึกษา

 1. สามารถจัดการการกู้ยืมได้ง่ายขึ้น
 2. ช่วยในการบันทึกข้อมูล ตรวจสอบ และเรียกดูรายการสถานะของผู้กู้เงินเรียน
 3. สามารถจะติดตามดำเนินงานด้วยระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ

ในปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาที่เห็นความสำคัญเรื่องการศึกษากับนักเรียน นักศึกษาที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี และยังมีโครงการวิชาการต่างๆที่ยังขาดแคลนบุคลากร ซึ่งก็พร้อมจะสนับสนุนในเรื่องกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาอย่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่มีเว็บต์ CRRU LOAN เพื่อช่วยเรื่องการกู้เงินเรียนโดยเฉพาะ

คุณสมบัติของผู้กู้เงินเรียนลักษณะที่ 1 ให้การสนับสนุน และส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่แคลนทุนทรัพย์

 1. เป็นผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัว ไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี
 2. จะต้องเป็นผู้ที่มีอายุในขณะที่ขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา เมื่อรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระอีก 15 ปี รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี
 3. เป็นผู้ที่เข้าศึกษาในระดับการศึกษามัธยมปลาย ระดับอาชีวศึกษา  หรือระดับอุดมศึกษา 
 4. เป็นผู้ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะในระหว่างปีการศึกษาก่อนหน้าที่จะขอกู้เงินเรียนโดยมีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการนั้นหรือกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะที่น่าเชื่อถือ

คุณสมบัติของผู้กู้เงินเรียนลักษณะที่ 2 เพื่อการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชา ที่ยังขาดแคลน  เพื่อเป็นการผลิตกำลังคนที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

 1. จะต้องเป็นผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยสาขาวิชาที่เป็นความต้องการบุคลากรหรือกำลังคนในการพัฒนาประเทศ
 2. เป็นผู้ที่มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในปีการศึกษาที่ยื่นคำขอกู้ยืมเงินกองทุนครั้งแรก
 3. เป็นผู้ที่เข้าศึกษาในระดับการศึกษาและหลักสูตร ตามประกาศของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 4. จะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี